Test_online System
  •   Khonkaen Primary Education Service Area Office 3                   

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร KKN3  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ยินดีต้อนรับผู้ที่มีความประสงค์เรียนรู้ / ทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรับวุฒิบัตรผ่านระบบได้ทันที


    กลุ่มอำนวยการ

    กลุ่มนโยบายและแผน


   1.  เรื่อง :การเรียนรู้มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
         [นำเข้าระบบ : นางสมนึก  ลิ้มอารีย์   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 826   คน]

   2.  เรื่อง :การเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
         [นำเข้าระบบ : นายวัฒกานต์  ลาภสาร   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 293   คน]

   3.  เรื่อง :การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
         [นำเข้าระบบ : นางศุภิสรา  ศรีไสย   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 269   คน]

   4.  เรื่อง :การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ
         [นำเข้าระบบ : นางสาวจิตรลดา  ต้นพรหม   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 4162   คน]


    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


   1.  เรื่อง :แบบทดสอบความรู้การใช้โปรแกรมSchoolMISและการจัดทำเอกสารทางการศึกษา
         [นำเข้าระบบ : นางสาวเสาวนีย์  เวชพิทักษ์   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 74   คน]

   2.  เรื่อง :ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
         [นำเข้าระบบ : นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 61   คน]

   3.  เรื่อง :โครงงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
         [นำเข้าระบบ : นางสาวเสาวนีย์  เวชพิทักษ์   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 28   คน]


    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


   1.  เรื่อง :การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
         [นำเข้าระบบ : นางสาวนิภาพร  พจนา   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 447   คน]


    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


   1.  เรื่อง :การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development plan : ID Plan)
         [นำเข้าระบบ : นายธีระชัย  ปิดตายัง   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 246   คน]


    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
    โรงเรียนในสังกัด


   1.  เรื่อง :ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         [โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง   นำเข้าระบบ : นายสุดใจ  อ่อนฤาชา   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 68   คน]

   2.  เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         [โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง   นำเข้าระบบ : นายสุดใจ  อ่อนฤาชา    จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 75   คน]

   3.  เรื่อง :ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         [โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว   นำเข้าระบบ : นายเชาวรินทร์   แก้วพรม   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 842   คน]

   4.  เรื่อง :คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
         [โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา   นำเข้าระบบ : นางสาวจุฑาลักษณ์   ภูดวงดาษ   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 65   คน]

   5.  เรื่อง :แบบทดสอบความรู้เรื่อง Zero Waste (โรงเรียนปลอดขยะ )
         [โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม   นำเข้าระบบ : นางนันทิยา   นนท์อาสา   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 24   คน]

   6.  เรื่อง :แบบทดสอบความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
         [โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม   นำเข้าระบบ : นางนันทิยา   นนท์อาสา   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 28   คน]

   7.  เรื่อง :แบบทดสอบการความรู้เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs
         [โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม   นำเข้าระบบ : นางนันทิยา   นนท์อาสา   จำนวนผู้เข้าทดสอบ : 31   คน]


  Develop by::Krunoi,Bird and Mong ICT Team  Khonkaen Primary Education Service Area Office 3    e_mail :: sasijirawat@gmail.com